Baner

baner

Rejonowi

 Do zadań strażników rejonowych

Straży Miejskiej w Kwidzynie należy:

pustostan1.Kontrola czystości i porządku na terenie miasta Kwidzyna w zakresie obowiązujących przepisów w stosunku do:

 • administracji osiedli – wspólne obchody rejonu osiedla, przekazywanie spraw bieżących do załatwienia, przekazywanie uwag zgłoszonych przez mieszkańców.
 • właścicieli nieruchomości – kontrola posesji w zakresie przepisów zawartych w regulaminie tj. wyposażenia nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów stałych i płynnych, stanu sanitarno – estetycznego nieruchomości, usuwania zanieczyszczeń ,śniegu, lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, okazywania płacenia za usługi wywozu nieczystości, mycia i napraw pojazdów samochodowych, umieszczenia tabliczki z nr porządkowym
 • właścicieli punktów handlowych
 • kierowników budów
 • przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej
 • zarządców dróg
 • zarządców ogródków działkowych

wypalanie traw2.Kontrola miejsc zagrożonych w rejonie służbowym pod względem zakłócania ładu i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa

 • rejony szkół i innych placówek wychowawczo-oświatowych.
 • patrolowanie otoczenia budynków szkolnych, boisk sportowych i innych miejsc gromadzenia się młodzieży
 • prowadzenia działań prewencyjnych w rejonach tych placówek gdzie istnieje możliwość wystąpienia takich zagrożeń jak: wymuszenia, rozboje, dewastacje mienia, bójki itp. w szczególności podczas przerw lekcyjnych.
 • rejony budynków wielomieszkaniowych
 • rejony cmentarzy (akty wandalizmu)
 • rejony sklepów głównie z alkoholem
 • rejony placówek gastronomicznych i rozrywkowych
 • ogrodów działkowych

3.Kontrola punktów sprzedaży i podawania alkoholu pod względem:

 • sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym
 • braku informacji o szkodliwości spożywania alkoholu
 • posiadania aktualnych zezwoleń na sprzedaż alkoholu
 • egzekwowanie przestrzegania zakazu spożywania alkoholu w miejscach zabronionych
 • zapobieganie popełniania wykroczeń przez osoby nietrzeźwe

smieci24.Eliminowanie przypadków zanieczyszczania terenów zielonych i stałe monitorowanie nieużytków oraz obszarów leśnych pod względem tworzenia się „dzikich” wysypisk śmieci i natychmiastowe reagowanie na nie.

5.Egzekwowanie od właścicieli zwierząt domowych obowiązków mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku a w szczególności:

 • wyprowadzanie psów na teren publiczny w kagańcu lub na smyczy a psa rasy agresywnej w kagańcu i na smyczy
 • zakazu wyprowadzania psów do miejsc wydzielonych na zabawę dla dzieci zwłaszcza piaskownic.
 • obowiązku usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta
 • obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, rejestracji i oznakowania psa.

sciezka rowerowa6.Kontrola przestrzegania przepisów Prawo o ruchu drogowym w zakresie posiadanych kompetencji:

 • usuwanie wraków pojazdów
 • przestrzeganie przepisów dotyczących prawidłowego parkowania.

7.Zbieranie informacji o osobach bezdomnych, miejsca ich przebywania i warunkach celem udzielenia im niezbędnej pomocy oraz przekazywanie tych informacji odpowiednim instytucjom.

8.Kontrola rejonu targowisk pod względem handlu artykułami zabronionymi oraz handlu w miejscach nie wyznaczonych

9.Współpraca z mieszkańcami osiedli, miedzy innymi przez:

 • udział w spotkaniach z mieszkańcami w ramach zebrań członków spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych,
 • upowszechnianie informacji o uprawnieniach i zadaniach Straży oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów mieszkańców.

Na strzelnicy10.Współpraca z przedstawicielami wspólnot i administratorami osiedli mieszkaniowych (wspólne obchody osiedli), dzielnicowymi KPP (wspólne służby wg opracowanego harmonogramu), Zarządami OD ( wspólne kontrole ogrodów działkowych), przedstawicielami UM (wspólne kontrole terenu miasta pod katem ładu i estetyki, występujących usterek w infrastrukturze).

 

© 2017 Straż Miejska Kwidzyn. All Rights Reserved.
Kwidzyn 82-500, ul. Warszawska 14, tel 55 261 08 99, fax 55 261 08 98

EasyCookieInfo